oleksa_sref: (Default)
[personal profile] oleksa_sref
Майже 1000 загиблих хлопців... Ще мабуть стільки зниклих безвісті... Кількість мирних жителів навіть не підрахуєш... У кожного є дітки (чи могли б бути!)

Щоб ти здох в страшенних муках, путлер!


Тату, чи можуть мільйони вогнів освітити темряву між нами? 
Дивлячись у нічне небо я бачу тисячі очей. Які з них твої? 
Вчора ти помахав мені рукою і зачинив двері. 
Ночі без тебе такі темні, вітри люті, місяць тепер ще самотніший а зірки втратили блиск. 
Ти зможеш почути мою молитву серед гамірної ночі? 
Тату, ти мене чуєш? 
Ти допоможеш мені подолати страхи? 
Тату, де ти зараз? 
Ти нам так потрібен. 
Тату, я так сумую за тобою і за твоїм поцілунком на ніч. 
Тату, я так тебе люблю...

 

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oleksa_sref: (Default)
oleksa_sref

May 2015

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:12 am
Powered by Dreamwidth Studios