oleksa_sref: (Default)
[personal profile] oleksa_sref
 У вишиватників зараз мода кидатися лайном в президента. Під гарячу руку попадає й Гонтарева, який закидують всі гріхи які тільки можна. Мовляв дурепа до чого довела НБУ - дивись який курс.

А я вам як економіст скажу - якщо курс долара на міжбанку валиться ЗА ОДИН ДЕНЬ з 14,9 до 12,95, це означає єдину річ. Такий курс обумовлений ВИКЛЮЧНО СПЕКУЛЯЦІЯМИ. Не може реальний курс мати таку амплітуду коливання.
Крім того, курс просів до офіційного курсу НБУ. Це може свідчити лише про те, що це далеко не нижня планка.

Подивимось на тенденцію, але одне можно сказати напевно - на банківському ринку хтось намагається нагріти руки під час війни. І чомусь мені здається, що як раз особистість Гонтаревої тут ні до чого...From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oleksa_sref: (Default)
oleksa_sref

May 2015

S M T W T F S
     12
3456789
10 111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:14 am
Powered by Dreamwidth Studios